เป็นองค์กรหลักที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้อำนวยการ
โดยเน้นภาคอุตสาหกรรม และบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ภายใต้การดำเนินงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กนอ. จึงมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตไปอย่างยั่งยืน
Banner Border