กิจกรรมด้าน CSR

 

    ในปีงบประมาณ 2564 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.  ปีงบประมาณ 2563 – 2565  กรอบการดำเนินงาน -การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การสร้างการมีส่วนร่วม

1.1 โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของนิคมฯ (18 ส.ค. 64)

1.2 โครงการ ECO Green Network (ยกเลิกเนื่องจากโควิด-19)

1.3 โครงการ EIA Monitoring (ยกเลิกเนื่องจากโควิด-19)

1.4 โครงการธงขาวดาวเขียว (ยกเลิกเนื่องจากโควิด-19)

  1. กิจกรรม CSR อื่นๆ

2.1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ร.ร. สองคอนวิทยาคม 20 พ.ค. 64)

2.2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (22 ก.ค. 64)

2.3 กิจกรรมวันแม่ (12 ส.ค. 64)

2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ ร.10 (28 ก.ค. 64)

2.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ยกเลิกเนื่องจากโควิด-19)

2.6  กิจกรรมงานทอดผ้าป่า (ผ้าป่าวัดบ้านธาตุใต้ มี.ค. 64)

2.7  กิจกรรมงานทอดกฐิน

-ทอดกฐินวัดหนองน้อย (4 ต.ค. 63)

-ทอดกฐินวัดท่ากระเบา (4 ต.ค. 63)

-ทอดกฐินวัดบ้านธาตุใต้ (18 ต.ค. 63)

-ทอดกฐินวัดบ้านธาตุเหนือ (25 ต.ค. 63)

2.8 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

-สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง ต.บ้านธาตุ (31 ต.ค. 63)

-สนับสนุนศูนย์พักคอยคนบ้านธาตุ-ท่าตูม (3 ส.ค. 64)

-สนับสนุนชมรมคนพิการบ้านธาตุก้าวหน้า (4 ส.ค. 64)

Banner Border