แผนแม่บท CSR

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดให้มีแผนแม่บทด้าน CSR ดังนี้

  1. คู่มือ CSR in Process ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานตาม ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process)
  2. แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ซึ่ง กนอ. ได้ยึดหลักแนวเทางปฏิบัติดังกล่าวไปจัดทำแผนงานด้าน CSR รายพื้นที่ (นิคมอุตสาหกรรม) และงบประมาณในแต่ละปี
Banner Border