สาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวก

 

1) ระบบประปา - สูบน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก ด้วยระบบสูบน้ำดิบแบบแพลอย ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีความสามารถในการสูบน้ำ 220 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด สูบน้ำดิบผ่านท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. จำนวน 3 ท่อ (ปัจจุบันใช้ จำนวน 1 ท่อ) และยกระดับเข้าสู่ถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำดิบ ผ่านท่อเหล็กขนาด 500 มม. จำนวน 2 ท่อ และไหลลงท่อ HDPE ขนาด 315 มม. จำนวน 2 ท่อ ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก เข้ามายังอ่างเก็บน้ำดิบ จำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 70,000 ลบ.ม. เพื่อสำรองน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาในนิคมฯ แก่งคอย

2) ระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงข่ายท่อ HDPE ขนาด 315-400 มม. รับน้ำเสียจากผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ SBR ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 1,200 ลบ.ม./วัน

3) ระบบระบายน้ำฝน - มีรางระบายน้ำฝน V คอนกรีต กว้าง 2 เมตร ขนานแนวถนนทั้งสองด้าน

4) ระบบป้องกันน้ำท่วม – เขื่อนคันดินความยาว 4.5 กม.

5) ระบบถนน – ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย RA–1  ความยาว 700 เมตร ถนนสาย RA 2  ความยาว 1,500 เมตร

6) ระบบไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กำลังไฟฟ้า 50 MVA  แรงดันไฟฟ้า 22 kV)

7) ระบบโทรศัพท์ - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (100 คู่สาย)

8) ระบบกล้องวงจรปิด – มีกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 จุด (4 ตัว) มีโครงการติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2565 อีก 13 จุด (30 ตัว)

 

Banner Border