ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA

 
การนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ได้ทำการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จำนวน 2 ครั้ง/ปี จากการตรวจวัดที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม  แก่งคอย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 
Banner Border