รายงานการศึกษาผลกระทบ EIA

 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) เดือนมิถุนายน 2534 มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 1,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านธาตุ และ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยได้จัดสรรให้มีพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่รวม 950 ไร่

   (ที่มา: https://eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=6907)

2) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) โครงการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (ครั้งที่ 1) เดือนธันวาคม 2562 พื้นที่โครงการฯ 574-1-70 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ปรับลดลงจาก 1,500 ไร่)

   (ที่มา: https://eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=14007)

 
Banner Border