ข้อมูลทั่วไป

 

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (Kaengkhoi Industrial Estate) ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 1 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยบริษัท สวนอุตสาหกรรมสระบุรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ต่อมาได้ส่งมอบพื้นที่ให้ กนอ. บริหารจัดการพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีพื้นที่นิคมฯ จำนวน 574-1-70 ไร่ แบ่งเป็น

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 430-2-0.8 ไร่ (74.95%)

- พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 82-2-20 ไร่ (14.37%) 

- พื้นที่สำนักงาน 6-0-85 ไร่ (1.08%)

- พื้นทีสีเขียว 61-1-48 ไร่ (10.68%)

- ผู้ประกอบการขอใช้ที่ดิน 7 ราย ประกอบกิจการแล้ว 4 ราย ยังไม่ได้พัฒนาพื้นที่ 3 ราย

- แรงงาน ประมาณ 852 คน

- เงินลงทุนในนิคมฯ ประมาณ 5,000 ล้านบาท

สัดส่วนประเภทอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

  1. ผลิตแผ่นใยไม้อัด และเฟอร์นิเจอร์ 34(3)
  2. ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.4 MW จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 88 (2)
  3. ผลิตยารักษาสัตว์ 46(2)
  4. ตัด, พับโลหะแผ่น 64(12)
  5. ผลิตนมข้นหวาน นมข้นจืด 5(3)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Banner Border