นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8

Image Icon 0917563426
Image Icon samarnchan.h@ieat.mail.go.th
นางสาวชุตินันท์ พูลเกิด

วิศวกร 6

Image Icon 0897945356
Image Icon chutinun.p@ieat.mail.go.th
Banner Border