Image Icon

12

Image Icon

0

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนิคมฯ แก่งคอย ปี 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมฯ แก่งคอย ประจำปี 2565

สนก. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุประสานงานและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่งการฝึกซ้อมแผนฯ เป็น 2 ช่วงเวลา  ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. ทบทวนแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมฯ แก่งคอย โดยเชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมหน่วยงานละประมาณ 2 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน และเชิญ ศสป.กนอ. และ กปก.1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ทาง QR Code ด้านล่าง รายละเอียดตามกำหนดการ

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ฝึกซ้อมแผนภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) โดยกำหนดสถานการณ์จำลอง (scenario) เกิดเพลิงไหม้บริเวณอาคารระบบผลิตน้ำประปา โดยเป็นการฝึกซ้อมภายในระหว่าง สนก. และ GUSCO

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
17
04.2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและจุดเสี่ยง ต.บ้านธาตุ

29 มีนาคม 2565 นางสาวภวดี ทัพพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เข้าร่วม

Image Icon
33
Image Icon
0
Icon
17
04.2565
ทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

Image Icon
5
Image Icon
0
Banner Border